Вимоги Закону України

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»


Враховуючи ті обставини, що останнім часом у засобах ма­сової інформації з’явилися ма­теріали, які необ’єктивно висв­ітлюють діяльність Органів з оцінки відповідності продукції і послуг та ринкового нагляду щодо випробування та експлу­атації ліфтів, доводимо до відо­ма суб’єктів господарювання різних форм власності, які здійснюють вищезгадану діяль­ність, про зміну у законодавстві в сфері оцінки відповідності продукції та послуг.

Згідно вимог статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 №124-УІІІ відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Ук­раїні продукції вимогам усіх чин­них технічних регламентів, які за­стосовуються до такої продукції, є обов'язковою, за винятком ви­падків, визначених у зазначених технічних регламентах.

Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюєть­ся у випадках і шляхом застосу­вання процедур оцінки відповід­ності, які визначені в таких техніч­них регламентах.

Для виконання завдань з оцін­ки відповідності вимогам техніч­них регламентів у випадках, виз­начених у відповідних технічних регламентах чи передбачених ними процедурах оцінки відповід­ності, повинні або можуть бути залучені такі органи з оцінки відпо­відності:

-                       призначені органи, якими є органи із сертифікації та органи з інспектування.

З 05.01.2018 набрала чинність постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про затвердження Техніч­ного регламенту ліфтів і компо­нентів безпеки для ліфті» в (далі по тексту - ТР). Дія цього Техніч­ного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які пост­ійно обслуговують будівлі та спо­руди та призначені для перевезен­ня:

-                       людей;

-                       людей і вантажів;

-                       тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкод­но заходити до нього, і обладна­ним засобами керування, розта­шованими всередині пристрою для перевезення або в межах до­сягання людини, яка перебуває всередині пристрою для переве­зення.

Цей Технічний регламент зас­тосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, для викорис­тання в ліфтах.

Введення в обіг і експлуата- цію, надання на ринку

Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, мо­жуть бути введені в обіг і експлу­атацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регла­менту, належного монтажу, техніч­ного обслуговування та викорис­тання за призначенням.

Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Тех­нічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експ­луатацію за умови відповідності вимогам цього Технічного регла­менту та належного вмонтування, технічного обслуговування та ви­користання за призначенням.

Обов'язки суб'єктів господарювання

Обов’язки монтажників

У разі введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити, щоб він був розроблений, виго­товлений, установлений і випро­буваний відповідно до суттєвих ви­мог щодо охорони здоров'я та без­пеки, зазначених у додатку 1 ТР.

Монтажники повинні підготува­ти технічну документацію та про­вести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 53 цього Технічного регламенту, або мати результати оцінки.

Якщо відповідність ліфта засто­совним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, заз­наченим у додатку 1 ТР, проде­монстрована в результаті прове­дення зазначеної процедури, мон­тажник повинен скласти деклара­цію про відповідність, забезпечи­ти її наявність у супровідній доку­ментації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним рег­ламентам.

Монтажник повинен зберігати технічну документацію, деклара­цію про відповідність і в разі по­треби документи щодо схвалення системи управління якістю протя­гом 10 років після введення в обіг ліфта.

У разі визнання доцільності вра­хування ризиків, які становить ліфт, монтажники з метою захис­ту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) повинні розгляда­ти їх звернення, досліджувати ліфти, що не відповідають вимо­гам, і в разі потреби вести облік таких звернень і ліфтів.

Монтажники повинні забезпечи­ти на ліфтах наявність позначен­ня типу, номера партії чи серій­ного номера або іншого елемен­та, що уможливлює їх ідентифіка­цію.

Монтажники повинні зазначати на ліфті своє найменування, за­реєстроване комерційне наймену­вання чи зареєстровану торго­вельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову ад­ресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звер­нутися до монтажника. Контактні дані наводяться відповідно до за­кону про порядок застосування мов.

Монтажники повинні забезпечи­ти супроводження ліфта інструкц­іями, зазначеними в пункті 37 до­датка 1 ТР, які складені відповід­но до закону про порядок засто­сування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування по­винні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ЛІФТІВ

Загальні вимоги

1. Кінцева перевірка є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призна­чений орган установлює та засві­дчує, що ліфт, на який виданий сертифікат експертизи типу або який розроблений і виготовлений відповідно до схваленої системи управління якістю, відповідає сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного регла­менту ліфтів і компонентів безпе­ки для ліфтів (далі - Технічний рег­ламент).

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів для забез­печення відповідності ліфта, який установлюється, застосовним сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1ТР до Технічного регла­менту, а також одній з таких умов:

-                       ліфт відповідає схваленому типу, описаному в сертифікаті ек­спертизи типу;

-                       ліфт розроблений і виготов­лений відповідно до системи уп­равління якістю згідно з додатком 11 ТР до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проек­ту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандар­там з переліку національних стан­дартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного рег­ламенту.

Кінцева перевірка

Призначений орган, обраний монтажником, проводить кінцеву перевірку ліфта, що буде введе­ний в обіг, з метою перевірки від­повідності ліфта застосовним сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного регла­менту.

Заявку на кінцеву перевірку монтажник повинен подати за його вибором одному з призначених органів і надати призначеному органу такі документи:

-                       план (установче креслення) завершеного ліфта;

-                       плани та схеми, необхідні для кінцевої перевірки, зокрема схе­ми кіл керування;

-                       копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічно­го регламенту;

-                       письмову заява про те, що така заявка не подана іншому при­значеному органу.

Призначений орган не може вимагати надання розгорнутих планів або точної інформації, що не є необхідними для проведення перевірки відповідності ліфта.

Необхідні дослідження та вип­робування, зазначені у відповідно­му національному стандарті з пе­реліку національних стандартів, відповідність якому надає презум­пцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або рівнозначні ви­пробування повинні проводитися з метою перевірки відповідності застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпе­ки, зазначеним у додатку 1 до Тех­нічного регламенту.

Дослідження повинні перед­бачати одну з таких дій:

-                       дослідження документів, заз­начених у пункті 4 цього додатка, для перевірки відповідності ліфта схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу відпо­відно до пунктів 12-23 цього до­датка;

-                       дослідження документів, заз­начених у пункті 4 цього додатка, з метою перевірки відповідності ліфта ліфту, розробленому та ви­готовленому відповідно до схва­леної системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічно­го регламенту і сертифікатом ек­спертизи проекту, якщо конструк­ція не повністю відповідає націо­нальним стандартам з переліку

національних стандартів, відпо­відність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим ви­могам щодо охорони здоров'я та безпеки.

Випробування ліфта повинні передбачати:

-                       функціонування ліфта як по­рожнього, так і за максимального навантаження, з метою підтверд­ження правильного монтажу і фун­кціонування пристроїв безпеки (кінцевих вимикачів, замикальних пристроїв тощо);

-                       функціонування ліфта як за максимального навантаження, так і порожнього, з метою підтверд­ження належного функціонування пристроїв безпеки у разі вимкнен­ня електричного живлення;

-                       статичне випробування з на­вантаженням, що в 1,25 раза пе­ревищує номінальну вантажопід­йомність.

Номінальною вантажопідйомні­стю є навантаження, зазначене у пункті 34 додатка 1 до Технічного регламенту.

Після цих випробувань призна­чений орган повинен перевірити ліфт щодо наявності будь-яких деформацій або пошкоджень, які можуть негативно вплинути на його використання.

У разі коли тип ліфта відпові­дає суттєвим вимогам щодо охо­рони здоров'я та безпеки, призна­чений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого іден­тифікаційного номера поруч із зна­ком відповідності технічним рег­ламентам і видати сертифікат кінцевої перевірки, в якому заз­начити проведені дослідження та випробування.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, пас­порті).

Якщо призначений орган від­мовляє у видачі сертифіката кінце­вої перевірки, він повинен обґрун­тувати причини відмови та зазна­чити необхідні коригувальні захо­ди, яких потрібно вжити. З повтор­ним проханням провести кінцеву перевірку монтажник повинен звернутися до того самого при­значеного органу.

Маркування знаком відповід­ності технічним регламентам і декларація про відповідність

Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним рег­ламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпе­ки і з відома призначеного органу поруч із знаком відповідності тех­нічним регламентам у кабіні кож­ного ліфта вказується ідентифіка­ційний номер такого органу.

Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації та сертифіката кінцевої перевірки для надання на запити органів держав­ного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відпо­відність повинна надаватися відпо­відним органам на їх прохання.

Орган, що призначає, та відпо­відні органи державного ринково­го нагляду можуть отримати ко­пію сертифіката кінцевої перевірки на їх прохання.

Уповноважений представник

Обов'язки монтажника можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умо­ви визначення таких обов'язків у дорученні.

Олександр ЧЕРЕВАНЬ, експерт технічний з промислової безпеки, аудитор з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів ДП "Рівненський ЕТЦ"