Шановні  керівники підприємств!


Для ефективного функціонування системи управління охороною праці роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів (стаття 13 розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці»). Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» створене з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та машин, механізмів, устаткування, об’єктів підвищеної небезпеки і виконання робіт й надання послуг.

Вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на наступне:

1. Згідно пункту 5.1 та пункту 5.3 «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», посадові особи, зазначені в додатку №3 цього положення, повинні проходити під час прийняття на роботу і періодично,  один раз на три роки, навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

-  Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього;

- «Правила  безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;

- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;

- «Правила безпеки систем газопостачання»;

- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

- «Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом»;

- «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;

- «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;

- «Правила експлуатації електрозахисних засобів»,

тощо.

Контактна інформація: начальник навчально-методичного відділу Антонюк Тетяна Василівна, тел.раб.: (0362) 63-34-21, тел.моб.:066-768-76-57 (каб.116).

2. ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» здійснює  професійний добір працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою з наступним наданням висновку психофізіологічної експертизи. Дане обстеження проводиться для визначення психофізіологічних показників у відповідності до «Переліку видів робіт, що потребують професійного добору», затвердженого спільним  наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці і МОЗ від 23.09.1994 року №263/121.

Професійний добір проводиться при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів, що на сьогодні регламентують порядок проведення психофізіологічної експертизи працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору: Закон України «Про охорону праці», стаття 5; «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року №15;  «Порядок проведення медоглядів працівників певних категорій», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246 (пункти 2.13 і 3.2.1).

Контактна інформація: головний лікар – лікар-психофізіолог Герасимчук Тетяна Всеволодівна, тел.роб.: (0362)26-58-90, тел.моб.: 097-670-4500 (каб.314).

3Згідно з статтею 21 Закону України «Про охорону праці» - Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 за №1107 із змінами від 07.02.2018 за №48 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, навіть при умові, що роботодавець заключив договір на технічне обслуговування устатковання підвищеної небезпеки.

Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», проводить експертне обстеження (з видачею висновку експертизи) стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідність вимогам законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання) ( п. 8 Додаток 3 до Порядку)

Відповідно до пункту 5.3 глави 5 розділу IV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» при досягнення граничного строку експлуатації керівник споживача повинен призупинити подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження відповідною експертною організацією.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №687, машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки, зокрема  електроустановки та електрообладнання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В, в яких закінчився граничний строк експлуатації, підлягають експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу, можливості його поновлення та терміну подальшої безпечної експлуатації.

Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», як експертна та уповноважена організація, в складі якої є акредитований в установленому  порядку відділ з електровимірювань та випробувань об’єктів електроенергетики, пропонує Вам скористатись послугами для проведення профілактичних випробувань, вимірювань,  технічного огляду електроустановок та експертного обстеження електроустановок з метою визначення залишкового ресурсу безпечної експлуатації електроустановок які знаходяться на балансі очолюваного Вами підприємства.

Контактна інформація: начальник відділу з електровимірювань та випробувань об’єктів електроенергетики: Солоп Олександр Михайлович, тел.роб.: (0362) 62-07-59, тел.моб.: 067-791-35-00 (каб.215).

4. Для визначення можливості безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води суб’єкту господарювання необхідно проводити технічні огляди, експертні обстеження (технічну діагностику) із залученням фахівців спеціалізованої організації, яка має відповідний дозвіл. Згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» експлуатація  вищезазначеного обладнання, якому не проведено технічний огляд, експертне обстеження (технічну діагностику) – забороняється.

Контактна інформація: начальник відділу котлонагляду та дефектоскопії Сорочинський Степан Олександрович, тел.роб. (0362) 26-25-37, тел.моб.: 094-966-02-49 (каб.410).

5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки» (далі –Порядок), підприємства та організації незалежно від форм власності, які виконують роботи підвищеної небезпеки (див. Додаток 2, Додаток 3 до Порядку) повинні отримати Дозвіл в територіальному органі Держпраці за місцем своєї реєстрації. У випадку, коли роботодавець, не одержавши відповідного дозволу, продовжує виконувати роботи підвищеного небезпеки, згідно статті 21 Закону України «Про охорону праці» місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

Виходячи з вищенаведеного та з метою недопущення аварій та нещасних випадків на підприємстві, наполегливо рекомендуємо дотримуватись законодавства з охорони праці, зокрема в отриманні Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Також наголошуємо, що Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» є акредитоване Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування, який проводить експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, на підставі якої приймається рішення щодо видачі дозволу (Перелік робіт підвищеної небезпеки та Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки додається).

6. Відповідно до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 за №8, власник або уповноважена особа повинні забезпечити проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів перед реєстрацією або постановкою на облік в органах Держпраці. Експлуатація технологічних транспортних засобів, які не пройшли технічний огляд у встановленому порядку, забороняється.

Контактна інформація:

експерт технічний з промислової безпеки з проведення та/або експертного обстеження обладнання агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та лісогосподарського виробництва Мулик Словян Романович, тел. роб.:(0362) 26-25-37, тел. моб.:050-107-42-45 (каб.111).

експерт технічний з промислової безпеки з правом проведення технічного огляду, експертного обстеження технологічних транспортних засобів

Бондар Анатолій Володимирович, тел. роб.:(0362) 26-25-37, тел. моб.:096-517-24-95 (каб.111).

7. У відповідності до статті 13 Закону України та статті  392 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності та на виконання Постанови КМУ від 05.05.1997 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» передбачено проведення огляд, обстеження та паспортизація будівель і споруд.

Проводимо аналіз загальних організаційних заходів щодо додержання вимог законодавства з питань ОП та промислової безпеки під час виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки та (або) на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з метою отримання документального та неупередженого підтвердження експлуатаційної придатності об’єктів будівництва, в яких вони експлуатуються або використовуються при здійсненні таких робіт.

Контактна інформація: експерт з технічного обстеження будівель і споруд Янішевський Олександр Валентинович тел. роб.: (0362) 62-07-59 (каб.112).

8. Надаємо послуги по забезпеченню нормативно-технічною документацією з охорони праці: Правила, положення, інструкції згідно реєстру НПАОП, журнали, бланки, посвідчення, плакати з охорони праці та пожежної безпеки, а також безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відкрито постійно діючу виставку нормативно-технічної документації, надаються безкоштовні консультації щодо наявності та чинності нормативних актів з охорони праці.

Контактна інформація: Штепанек Олена В’ячеславівна

тел.моб.: 095-402-00-57 (каб.315).

9. У відповідності до Законів України “ Про пенсійне забезпечення” (ст. 13 ), “Про відпустки” (ст.7), постанови Кабінету Міністрів України  від 01.08.1992. № 442 “Про проведення атестації робочих місць за умовами праці” та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці для визначення  права працівника на пільгову пенсію за віком згідно Списків № 1 та № 2, інші пільги та компенсації, передбаченні чинним законодавством проводимо атестацію робочих місць за умовами праці.

Пропонуємо послуги по проведенню атестації робочих місць (заміри та інформування по оформленню документів)

Контактна інформація: начальник санітарної лабораторії Лисак Тетяна Іванівна тел. роб.: (0362) 40-73-07, моб.: 067-912-42-01 (каб. 411).

Для виконання робіт та надання послуг Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» забезпечене сучасною матеріально-технічною базою та навченим висококваліфікованим персоналом.

Запрошуємо Вас до співпраці!